(Lee Ka-sing) 50 Gladstone Avenue 吉石大道50號

January 31, 2019 (cat clock)

January 31, 2019 (cat clock)
20190131-01891 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 31, 2019 (cactus)

January 31, 2019 (cactus)
20190131-01840 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 31, 2019 (orchid)

January 31, 2019 (orchid)
20190131-01837 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 31, 2019 (Mao)

January 31, 2019 (Mao)
20190131-01824 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 31, 2019 (Tomio)

January 31, 2019 (Tomio)
20190131-01815 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 30, 2019 (dry out)

January 30, 2019 (dry out)
20190130-0664 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 30, 2019 (smile)

January 30, 2019 (smile)
20190130-0660 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 30, 2019 (cross section)

January 30, 2019 (cross section)
20190130-0649 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 30, 2019 (honeycomb)

January 30, 2019 (honeycomb)
20190130-064150 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 30, 2019 (snowflake)

January 30, 2019 (snowflake)
20190130-0612 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 25, 2019 (roses)

January 25, 2019 (roses)
20190125-01801 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense

January 25, 2019 (crocodile)

January 25, 2019 (crocodile)
20190125-01797 50 Gladstone Avenue A macro and micro documentary in present tense